CABANES O BARRAQUESCabana per guardar eines i producció de la terra. Camprodón, principis del segle XX.
Barraca de vinya (Súria)

Esquema del model de fitxa

Núm. de fitxa:
Data: / /
A) IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ

1. Dades de situació:
Terme municipal: Coordenades UTM:
Referència cadastral: Parcel.la: Polígon:
Topònim: Concret: General:


2. Entorn i emplaçament:
Aprofitament del sòl: Conreu (Tipus): Garriga: Bosc: Altres:
Terreny: Pla: En pendent: Altres:
Propietat: Possessió: Finca:


3. Ubicació en relació a altres construccions:
Aïllada: Adoçada:
Conjunt: Amb construccions similars (núm): Amb altres construccions:


4. Funció/ús:
Ramat: Classe de ramat: Ús actual:
Habitacle: Activitat del treballador:
Aixopluc:
Habitacle i estable:
Magatzem:


5. Tipologia constructiva: Barraca:
Planta: Quadrada: Rectangular: Circular: Semicircular: Irregular: Mixta: Doble:
Espai unitari: Espai dividit:
Mur: Atalussat interior i exterior: Atalussat exterior i interior aplomat:
Coberta: Falsa cúpula: Falsa volta: Volta: Doble vessant: Una vessant:
Altres:
Elements:
Portal (núm): Centrat: Desplaçat: Dreta: Esquerra:
Tipus de portal d'entrada segons la forma: muntants verticals, muntants inclinats, muntants arquejats, arc d'ametlla, apuntat; si és tracta de llinda única, linda doble, llinda d'arc, dues llindes apuntades...
Forma: Allindanat: Altres:
Orientació: Porta:
Finestres (núm):
Elements interiors: Rebost (núm): Cisterna: Menjadora:
Xemeneia: Altres:
Elements exteriors: Cisterna: Forn: Altres:

Elements funcionals exteriors: voladís o escopidor, finestra o espitllera, clau, pedrís
Element funcionals interiors:
armaris o postades fins a pedrissos, menjadores, llars de foc o, xemeneies...
Coberta interior: falsa cúpula, volta de canó, eliminació d'angles...
Acabament de la coberta: caramull, pedra plana...
Cobriment de la coberta: pedruscall, terra, lliris...

- Disposició de la pedra dels murs: interior, exterior (plana contínua, plana discontínua, dreta o en rastell, espina de peix...)
- Litologia de l'aparell: tipus de pedra utilitzada en l'aparell (calcària massiva, conglomerats, lloses calcàries, margocalcáreas..).

- Tipus de coronament: sense coronament, pedruscall, terra, caramull...
- Altres elements constructius: absència o presència d'elements constructius complementaris al bancal (graons, contraforts, arneres...).

- Construccions de pedra en sec associades: absència o pressència d'altres construccions de pedra en sec (murs, recers, carbonera, forns de calç, ...).

6. Materials constructius:
Parament: Pedra viva: Pedra maressenca: Altres:
Coberta: Pedra viva: Pedra maressenca: Llenyams(tipus):
Canyissada: Teules: Terra i macolins: Mitjans:
Altres:
Paviment interior: Terra: Altres:


7. Tècniques constructives: Pedra en sec: Combinació: Altres:


8. Inscripcions:


9. Estat de conservació:
expressat en % bó: %. dolent: %. destruït: %.
Global:
Deteriorament: Parament: Coberta: Elements:
Aspecte: Abandonament: Brutor: Vegetació:


10. Reformes i ampliacions:

11. Dades complementàries:
Cronologia:
Autoria:

12. Fonts d’informació i documentació:
Orals:
Arxivístiques:
Bibliogràfiques:


13. Observacions:
B) INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA

C) INFORMACIÓ GRÀFICA(Font: http://www.conselldemallorca.net/mediambient/reps/servlet/ArxiuLlegir?arx_id=1294, accés 19 febrer 2007)