TERRASSES I MURS

FITXA MODEL
ÀREA
Nom asignat a l'àrea
Límits:
Localizació:
coordenades UTM del punto central de l'àrea o de la possessió; partida o propietari i població.


DADES MEDIAMBIENTALS
Cota màxima:
dels bancals de l'àrea (m).
Cota mínima: dels bancals de l'àrea (m).
Pendent màxima: dels bancals de l'àrea (%).
Pendent mínia: dels bancals de l'àrea (%).
Morfología: tipus de modelat predominant.
Litología: tipus de litología majoritària del'àrea.
Precipitació total anual: expressada en mm.
Precipitació mitjana del mes més plujós: expressada en mm.
Temperatura mínima mitjana del mes més fred: expressada en °C
Temperatura màxima mitjana del mes més càlid: expressada en °C
Hidrologia: presència de cursos d'aigua superficials i de fonts
Factors de risc natural: riscos físics que afecten (inundacions, lliscaments, caiguda de blocs,etc.)
Comunitats vegetals presents en bancals: relació de les diferents comunitats que es troben en els bancals.
Comunitats vegetals presents en murs de bancals: relació de les diferents comunitats que es troben en els murs de bancal.
Espècies ressenyables: relació dels diferents taxes que tenen un interès natural (endemismes i rars).
Interès botànic: valor botànic de l'àrea.


Exemple de fitxa d'àrea
DADES D'ÚS
Tipus de propietat: distinció entre privada i pública.
Tipus de residència : distinció entre permanent i secundària.
Tipus d'habitatges: distinció entre construccions tradicionals i actuals.
Accés extern: viari apte per a vehicles més pròxim a l'àrea.
Accés intern: viari d'accés a l'àrea.
Ús actual: activitats per a les quals es destina l'àrea.
Cultius: plantes destinades al consum humà o animal de l'àrea.
Secà: relació de plantes de secà (arbres, arbustos i herbàcies) conreades per al consum humà o per al bestiar.
Regadiu: relació de plantes de secà (arbres, arbustos i herbàcies) conreades per al consum humà o per al bestiar
Ús anterior: activitats de l'àrea originals.
Excursionisme i oci: presència o absència d'activitats d'oci (rutes excursionistes, refugis, ...).

Exemple de fitxa d'àrea
DADES CONSTRUCTIVES
- Superfície marjada: expressada en km⊃2;.
- Estat de conservació: expressat en % bó: %. dolent: %. destruït: %.
- Antiguitat:
Disposicions: tipus de disposició dels bancals (paral·leles contínua, en siga-saga, concèntrica, geomètrica no paral·lela o no geomètrica)
- Litologia de l'aparell: tipus de pedra utilitzada en l'aparell (calcària massiva, conglomerats, lloses calcàries *margocalcáreas..).
- Tipus d'aparell: grau de llaurat de l'aparell (poc llaurat, llaurat, molt llaurat, poligonal)
- Tipus de coronament: sense coronament, sobreaixecat, mixt, rasant, corona...
- Altres elements constructius: absència o presència d'elements constructius complementaris al bancal (graons, contraforts, arneres...).
- Accés entre bancals: absència o presència de remuntadors (rampes, graons en volada, escales) i/o camins.
- Sistemes d'aprofitament d'aigua: absència o presència d'elements hidràulics per a aprofitar l'aigua (fonts, pous, aljubs, estanys, ...).
- Sistemes de regulació del vessament: absència o presència d'elements hidràulics per a regular el vessament (torrents canalitzats, desviacions canalitzades, …).
- Construccions de pedra en sec associades: absència o pressència d'altres construccions de pedra en sec (cabanyes, recers, carbonera, forns de calç, ...).


- DADES D'ÚS
Prop i accés
: viari d'accés al sector i tipus prop (reixa, parets...)
Accés extern: viari apte per a vehicles més pròxim al sector
Distància a viari: distància en metres del sector al viari transitable en vehicle
Ús actual: activitats a les quals es destina el sector
Ús anterior: activitats a les quals es destinava el sector originalment
Excursionisme i oci: presència o absència d'activitats d'oci (rutes excursionistes, refugis...)
Factors de risc natural:

PRÀCTIQUES AGRÍCOLES
Arada:
Podar:
Esbrossa:
Crema:
Pastures:
Uns altres:


Absència (abandó):
CULTIUS
Secà:
Regadiu:


(Font: http://www.conselldemallorca.net/mediambient/reps/servlet/ArxiuLlegir?arx_id=1294, accés 12 febrer 2007)