REGLAMENT

"Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca".

La Denominació i els fins :
Amb la denominació de "Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca", ens constituïm com a una agrupació d’entitats que participem d’uns objectius comuns.
Aquesta Coordinadora es constitueix a partir de les propostes presentades a la II Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni en pedra seca als Països Catalans, celebrada a Torroella de Montgrí els dies 23 i 24 d’octubre del 2004, i ratificades amb unanimitat pels participants a la III Trobada celebrada a Barcelona els dies 22 i 23 d’octubre de 2005.

Els fins d’aquesta coordinadora s’inspiren de la "Declaració de Torroella de Montgrí. Per a la defensa del patrimoni cultural de la pedra en sec", el qual és el nostre marc de referència, i defineix els principis que inspira la nostra acció.

Els fins de la Coordinadora són :
Fomentar i coordinar les diferents iniciatives que desenvolupen moltes entitats i organismes en la defensa i salvaguarda del patrimoni de pedra en sec, i si s’escau, també d’altres elements constituents de l’arquitectura agrícola.
Establir propostes i orientacions per homogeneitzar els treballs d’investigació i conservació. Actuar com a portaveu davant de les diferents administracions, ens o esdeveniments, de les entitats adherides a la coordinadora.
Donar suport a les accions proposades per les diferents entitats que ho sol·licitin.
Establir el marc de referència per a la celebració de les diverses "Trobades d’estudi per a la preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans", i col·laborar, orientar i assessorar a l’entitat responsable de l’organització.
Fer tasques de difusió i coneixement del patrimoni rural i en pedra seca.
L’àmbit d’acció territorial d’aquesta coordinadora serà els Països Catalans i la seva llengua pròpia serà el català.


Els membres de la coordinadora, els seus drets i les seves obligacions.
La Coordinadora estarà formada per les entitats o col·lectius que lliurement ho desitgin i demanin per escrit la seva inscripció com a membres. Ningú en podrà formar part a títol personal.


Són drets dels membres de la Coordinadora :
Assistir amb veu i vot a les reunions periòdiques que es convoquin.
Elegir o se elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
Exercir al representació que se’ls confereixi en cada cas.
Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb el que preveu aquest reglament.
Rebre informació sobre les activitats de la Coordinadora.
Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.


Són deures dels membres de la Coordinadora.
Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la majoria dels membres de la coordinadora.
Facilitar a la coordinadora informació de les activitats que porti a terme.


Són causes per ser donat de baixa de l’associació.
Que ho decideixi l’entitat o col·lectiu interessat, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la direcció de la Coordinadora.
No complir les obligacions previstes en aquest reglament.


L’organització.
Tots els membres de la Coordinadora es reuniran com a mínim un cop l’any en el lloc i data fixats per l’entitat que representi la Coordinadora, entre els mesos compresos entre gener i març, ambòs inclusivament.

Els membres de la Coordinadora decideixen per majoria simple els assumptes.

La convocatòria s’ha de comunicar trenta dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat o correu electrònic al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

En les reunions de l’Assemblea correspon un vot a cada una de les entitats o col·lectius associats, i serà exercit per una persona en representació. No són vàlids els vots delegats per persones absents.

La coordinació i representació de la Coordinadora, recaurà en una de les entitats o col·lectius associats i exercirà el càrrec durant el període d’un any, sense perjudici que pugui ésser reelegida.

Barraca de vinya Rajadell (Bages)

Per contactar amb nosaltres: [email protected]