IV TROBADA


IV Trobada Sitges 19, 20 i 21 d'octubre 2007

Descarregar (*pdf) Actes de la IV TrobadaIV TROBADA D'ESTUDI PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI EN PEDRA SECA ALS PAÏSOS CATALANS

Sitges. 19, 20 i 21 octubre 2007


PRESENTACIÓ.
La utilització de la pedra seca configura un ampli arc mediterrani que connecta cultures, llengües, ecosistemes i unes activitats humanes també comuns, alhora que ha estat present en les diferents èpoques històriques fins al present.

En la nova societat moderna cal aprofundir en el coneixement mutu de la identitat compartida i fomentar-ne el desenvolupament cultural i científic, com també la conservació i la divulgació d'aquest patrimoni cultural i natural comú.

Amb les Trobades, s'ofereix un espai de comunicació i d'intercanvi a tots els interessats pel patrimoni de la pedra seca, des de qualsevol punt de vista o disciplina científica. També s'obren les portes a tots els estudiosos que s'ocupen d'altres espais europeus on hi hagi presència d'aquesta arquitectura tradicional.

Al mateix temps, considerem la interdisciplinarietat un requisit ineludible per al coneixement global de l'arquitectura tradicional rural en pedra seca i per això s'invita a participar en el col·loqui els estudiosos de qualsevol àmbit científic i de recerca.

En cada demarcació les construccions de pedra seca adquireixen unes connotacions pròpies, per això es vol conèixer les diferents tipologies. També es vol aprofundir en els seus orígens, en la seva història, en l'ofici que ha generat, en els trets arquitectònics, en la seva bellesa i singularitat artística, en el paper dins el paisatge i els seus lligams amb l'agricultura, però també en recuperar el seu vocabulari i en les polítiques actuals de restauració i conservació.

Les trobades tenen per finalitat l'estudi i la difusió del patrimoni cultural de la pedra seca d'arreu en especial els indrets de parla catalana. Així, aquesta nova Trobada vol donar continuïtat a les celebrades amb anterioritat pel Centre d’Estudis del Bages (Manresa 2002), Can Quintana (Torroella de Montgrí 2004) i Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona 2006).

La IVª Trobada ha d’incidir fortament en el reconeixement de les construccions de pedra seca com a patrimoni cultural i en la consolidació de la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca, posant l’èmfasi en la situació d’indefensió que pateix el nostre patrimoni de pedra seca i cercant formules per procedir a una catalogació adequada que permeti la seva protecció.

Us adjuntem les bases i condicions per presentar les vostres comunicacions particulars, que un cop acceptades, podreu exposar dins les sessions de la Trobada i que seran publicades posteriormente en un llibre. Podeu, també, presentar pósters, miniatures i altres elements expressius de la pedra seca, aixís com suggerir propostes per enriquir el desenvolupament de la Trobada, que seran prèviament estudiades per a la seva possible acceptació. Volem que sigui una Trobada oberta i participativa que reculli les màximes expectatives sobre el món de la pedra seca. El programa definitiu us el farem arribar més endavant, junt amb els fulls d’inscripció i altres detalls.

Esperem comptar amb el vostre suport i participació i, també, que pogueu gaudir dels atractius que ofereix la vila de Sitges, tot esperant que la IVª Trobada estrenyi encara més els lligams entre tots nosaltres.

Per qualsevol informació us podeu adreçar a :

DRAC VERD DE SITGES
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sitges
Carrer Joan Maragall, 36 (antic Escorxador) / 08870-SITGES
Telef. 93 811 2232 Fax. 93 894 8837
c.e. [email protected]


BASES I CONDICIONS PER LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

A més d'inscriure's s'hi podrà participar amb una comunicació. Els col·laboradors podran proposar la seva comunicació mitjançant un resum d'uns 2.000 espais ( 2 fols), acompanyat de les referències personals, a la secretaria del col·loqui.

Les propostes de comunicacions hauran de tenir un breu resum dels continguts (màxim 2 folis), i hi haurà de constar el nom i cognoms de l’autor, així com la seva adreça de correu ordinari i electrònic, un telèfon de contacte i les seves referències personals.


La Trobada s'organitzarà en tres àmbits:

I. Patrimoni cultural tangible
història
arquitectura
art
restauració i preservació

II. Patrimoni cultural intangible
etnologia
antropologia
lingüística

III. Patrimoni cultural mediambiental
ecologia
agricultura
paisatge


Les propostes de comunicació s’enviaran prioritàriament per correu electrònic a l’adreça [email protected]. També es pot enviar per correu ordinari a :
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges.
Carrer Joan Maragall, 36.
08870-Sitges.
Deixant constància en la tramesa dels correus el títol "IVª Trobada Pedra Seca".

Les propostes de comunicacions seran avaluades i seleccionades pel Comitè Científic. Un cop acceptada la comunicació pel Comitè Científic, aquest decidirà la seva inclusió dins de les sessions de la Trobada, i la seva posterior publicació en un llibre que resumirà la Trobada.

Les persones que hagin vist acceptada la seva comunicació rebran, en acabar la Trobada, un certificat que hi acrediti la seva participació.

Durant la celebració de la Trobada caldrà presentar les comunicacions íntegres, en suport digital (processador de textos Word) i les imatges digitalitzades (mínim 300 ppp). El text final no pot sobrepassar els 10 folis de 32 línies i 70 caràcters cadascuna (25.000 caràcters, com a límit).

Segons el nombre de comunicacions acceptades, es determinarà els temps d’exposició pública, de la qual cosa s’informarà adientment.


ORGANITZA
Grup Drac Verd de Sitges

COL·LABORA
Grup d'Estudis Sitgetans
Institut d'Estudis Penedesencs
Ajuntament de Sitges
Coordinadora d'entitats per la preservació del patrimoni de la pedra secaAmis,

Il nous satisfait de communiquer que vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 octobre le 2007, aura lieu en Sitges (Barcelone) le IVª Trobada d'Estudi per la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca dels Països Catalans qu'à cette occasion aura comme hôte et organisateur le groupe DRAC VERD de SITGES avec l'Ajuntament de Sitges, le Grup d'Estudis Sitgetans i l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Cette Rencontre veut donner suite à ceux tenus précédemment par le Centre d'Estudis del Bages (Manresa 2002), Can Quintana (Torroella de Montgrí 2004) i Centre Excursionista de Catalunya (Barcelone 2006). La IV Rencontre veut influencer pardessus la reconnaissance des constructions de pierre sèche comme patrimoine culturel et la consolidation du Coordinateur d'Organismes pour la Pierre Sèche, en donnant emphase à la situation de manque de défense qui souffre notre patrimoine culturel de pierre sèche et en cherchant des formules pour procéder à un catalogage adéquat qui permet sa protection.

Nous joignons les bases et des conditions pour présenter des communications particulières, que, une fois acceptées, vous pourrez postérieurement être exposés dans les sessions de la Rencontre et seran publiées dans un livre. On peut aussi suggérer des propositions nouvelles qui enrichissent le développement de la Rencontre qui seront préalablement étudié pour son possible acceptation.

Nous voulons que c'est une Rencontre ouverte et participante qui rassemble les principes nouveautés sur le monde de la pierre sèche. Le programme définitif détaillé nous l'enverrons par la suite avec les feuilles d'inscription. Nous espérons disposer votre support et participation et aussi que ceux inscrits on peut faire plaisir des attraits qu'offre le peuple de Sitges. Nous espérons que la IV Rencontre nous rassemble plus les liens entre tous. Est ouverte la Secrétaire de la IV Rencontre. Pour toute information vous pourrez s'adresser :DRAC VERD DE SITGES
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sitges
Carrer Joan Maragall, 36 (antic Escorxador) / 08870-SITGES
Telèf. 93 811 2232 Fax. 93 894 8837
c.e. [email protected]


IVª TROBADA D’ESTUDI PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI EN PEDRA SECA DELS PAÏSOS CATALANS

BASES I CONDITIONS POUR la PRÉSENTATION de COMMUNICATIONS

À plus de à s'inscrire dans la Rencontre il pourra prendre part avec une communication. Les propositions de communications auront d'avoir un bref résumé des contenus (maximum 2 feuillets), aura de figurer le nom et le prenom de l'auteur, la direction de courrier ordinaire et électronique, un téléphone de contact et ses références personnelles. Les propositions de communication seraient prioritairement envoyées par courrier électronique à l'adresse : [email protected]

Peuvent aussi être envoyé par courrier ordinaire :
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges
Carrer Joan Maragall, 36
08870-Sitges (Barcelona)

Dans l'envoi a de figurer le titre "de IV Rencontre Pedra Sèche" peuvent se présenter des comuniaciones sur chacun des domaines suivants :

I . Patrimoine culturelle tangible
Histoire Art
Architecture Restauration et préservacion

II . Patrimoine culturelle intangible
Éthnologie
Anthropologie
Linguistique

II . Patrimoine culturelle environnementale
Écologie
Agriculture
Paysage

Le délai de livraison des propositions de communication sera jusqu'au 15 juillet le 2007. Avant le 15 septembre 2007 la secrétaire de la IV Rencontre fera arriver à ceux intéressés les accords sur la communication. Les propositions de communications seran évaluées et choisies par un Comitè Scientifique. Une fois acceptée la communication par le Comitè Scientifique, celui-ci dernier décidera l'admission dans les sessions de la Rencontre. Postérieurement toutes les communications présentées seran publiées dans un livre qui résumera la Rencontre.

Le délai de livraison des propositions de communication sera jusqu'au 15 juillet le 2007. Avant le 15 septembre 2007 la secrétaire de la IV Rencontre fera arriver à à ceux intéressés les accords sur la communication.

Les propositions de communications seran évaluées et choisies par un Comitè Scientifique. Une fois acceptée la communication par le Comitè Scientifique, celui-ci dernier décidera l'admission dans les sessions de la Rencontre. Postérieurement toutes les communications présentées seran publiées dans un livre qui résumera la Rencontre. Les personnes qui s'inscrivent recibiran en finissant la Rencontre un certificat accréditif par leur participation.

Pendant la conclusion de la Rencontre il manquera présenter aux organisateurs les communications complètes, dans suporte numérique (Word) et les images digitalisées (minimum 300 ppp). Le texte final ne pourra pas dépasser les 10 feuillets (25.000 caractères). Selon le nombre de communications admises on déterminera le temps d'exposition publique, aspect sur lequel on informera convenablement à toutes les inscrites avant sa conclusion.


Friends,

It satisfies us to communicate that Friday 19, Saturday 20 and Sunday October 21 the 2007, will take place in Sitges (Barcelona) the IVª Trobada d' Estudi per la Preservació del Patrimoni de Pedra Seca dels Països Catalans that on this occasion will have like host and organizer group DRAC VERD of SITGES with Ajuntament de Sitges, Grup d' Estudis Sitgetans I the Institut d'Estudis Penedesencs.

This Meeting wants to take action on those held previously by the Centre d'Estudis del Bages (Manresa 2002), Can Quintana (Torroella de Montgrí 2004) I Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona 2006). The IV Meeting wants to influence overcoat the recognition of dry stone constructions like cultural inheritance and consolidation of the Coordinator of Organizations for Stone Shelters, by giving emphase to the situation of lack of defense which suffers our cultural inheritance from stone dries and by seeking formulas to carry out an adequate cataloguing which allows its protection.

We join the bases and of the conditions to make particular presentations, that, once accepted, you could subsequently be exposed in the sessions of the Meeting and seran published in a book. One can also suggest new proposals which enrich the development by the Meeting which will be studied beforehand for its possible acceptance. We want that it is an open and participating Meeting which gathers the principles innovations on the world of the dry stone.
The detailed final program will send we it thereafter with the sheets of inscription. We hope to lay out your support and participation and also that those registered one can give pleasure of the attractions which the people of Sitges offer. We hope that the IV Meeting gathers us more the bonds between all. The Secretary of the IV Meeting is open. For any information you will be able to address:

DRAC VERD DE SITGES
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sitges
Carrer Joan Maragall, 36 (antic Escorxador) / 08870-SITGES
Telef. 93 811 2232 Fax. 93 894 8837
c.e. [email protected]


IVª TROBADA D'ESTUDI PER A la PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI EN PEDRA SECA DELS PAÏSOS CATALANS.

CONDITIONS FOR THEPRESENTATION OFCOMMUNICATIONS
With to fall more under the Meeting it will be able to take share with a communication. The proposals for communications will have to have a short summary of the contents (maximum 2 layers), will have to appear the name and the first name of the author, the direction of surface mail and electronic, a telephone of contact and its personal references. The proposals for a communication would be firstly sent by electronic mail to the address: [email protected]Can also be sent by surface:
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sitges
Carrer Joan Maragall, 36 (antic Escorxador) / 08870-SITGES
Telef. 93 811 2232 Fax. 93 894 8837


In the sending has to appear the title "of IV Meeting Pedra Sèche" can present comuniaciones on each following field:

I. Inheritance cultural
Histoire
Architetture
Art
Structures Restoration and préservacion

II. Inheritance cultural
Ethnology
Linguistic
Anthropology

III. Inheritance cultural
Ecology
Agriculture
Landscape

The delivery period of the proposals for a communication will be until July 15 the 2007. Before September 15, 2007 the secretary of the IV Meeting will make arrive at those interested the agreements on the communication. Proposals for communications seran evaluated and chosen by Scientific Comitè. Accepted once the communication by Comitè Scientifique, this one last will decide the admission in the sessions of the Meeting. Subsequently all presentations submitted seran published in a book which will summarize the Meeting.

The delivery period of the proposals for a communication will be until July 15 the 2007. Before September 15, 2007 the secretary of the IV Meeting will make arrive at at those interested the agreements on the communication. Proposals for communications seran evaluated and chosen by Scientific Personal. Accepted once the communication by Personal Scientifique, this one last will decide the admission in the sessions of the Meeting. Subsequently all presentations submitted seran published in a book which will summarize the Meeting. The people who are registered recibiran by finishing the Meeting a certificate letter of credit by their participation.
During the conclusion of the Meeting it will miss making at the organizers the complete presentations, in suporte numerical (Word) and the digitalized images (minimum 300 PPP). The final text will not be able to exceed the 10 layers (25.000 characters). According to the number of allowed communications one will determine the public duration, aspect on which one will inform suitably with all registered before his conclusion.


ponencia1


Trobada Sitges 2007 Àngel Morillas ((membre de ICOMOS-UNESCO i coordinador del Projecte Patrimoni Unesco)

ponencia3


Trobada Sitges 2007 Juli Montfort (tècnic agrícola)Trobada Sitges 2007 Excursió: visita de les barraques de la zona de la Casa Nova i Can Planes, al massís del Garraf.Trobada Sitges 2007 Forn de calÁ

vinya


Trobada Sitges 2007 Vinyes de malvasia de la zona de la Casa Nova i Can Planes, al massís del Garraf.Trobada Sitges 2007 Excursió: visita de les barraques de la zona de la Casa Nova i Can Planes, al massís del Garraf.Trobada Sitges 2007 EsmorzarTrobada Sitges 2007 Excursió: visita de les barraques de la zona de la Casa Nova i Can Planes, al massís del Garraf.Trobada Sitges 2007 Excursió: visita de les barraques de la zona de la Casa Nova i Can Planes, al massís del Garraf.Trobada Sitges 2007 Excursió: visita de les barraques de la zona de la Casa Nova i Can Planes, al massís del Garraf.

dinar


Trobada Sitges 2007 Dinar cloenda

Per contactar amb nosaltres: [email protected]